Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.nakup-bio.cz

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
   
 • Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
   
 • Prodávající je podnikatelka, Mgr. Lenka Žáčková, se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ: 03001806.
   
 • Mgr. Lenka Žáčková je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelka, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
   
 • Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
   
 • Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
   
 • Za vadu však nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování, nedostatkem péče nebo vlivem nesprávného zásahu. Kupující uplatňuje reklamaci některým z níže uvedených způsobů:
 • osobně, po domluvě ve Zlíně
 • zaslání reklamovaného zboží poštou (přepravní službou) na korespondenční adresu Prodávajícího
   
 • Nedílnou součástí reklamace je písemný popis vady (příčina reklamace), podepsaný Kupujícím.
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Převzetí a reklamace u přepravce

 • v případě České pošty

Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu).

--- přebíráte-li zásilku na Vaší poště, je nutné tuto skutečnost ihned oznámit, přímo na místě sepsat protokol a zásilku můžete odmítnout.

--- příjmete-li zboží na Vaší adrese, zásilku nepřebírejte či uplatněte reklamaci nejdéle do 24hod na příslušné poště (dle dodací adresy).

Při kontrole obsahu zásilky, kterou provedete až po odjezdu řidiče, zkontrolujte zda nedošlo k mechanickému poškození zboží a reklamaci případně opět uplatněte co nejdříve na příslušné poště. Lze zdokumentovat i pořízenou fotografií.

Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě pro více informací kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

Kontrola zásilky

Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše se zaměstnancem přepravce protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku od přepravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu.

Při převzetí zásilky je Spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je Spotřebiteli doporučeno za přítomnosti přepravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost přepravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo Spotřebitele uplatnit reklamaci u Prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Uplatnit reklamaci je možné oznámením emailem na adrese mail(at)nakup-bio.cz nebo telefonicky. Za všech okolností se snažíme vyjít Spotřebiteli vstříc.

Místo uplatnění reklamace
Reklamace vady se uplatňuje vždy zasláním na korespondenční adresu Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na korespondenční adresu Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.


Způsob při uplatňování reklamace
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na korespondenční adresu Prodávajícího!

Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výběr obsahuje 6 biovín a jedno je rozbité, součástí reklamace musí být všechna vína). V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

Vyřízení reklamace

O reklamaci rozhoduji většinou ihned, ve složitějších případech do pěti pracovních dnů od doručení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů, nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak.
Reklamace může být vyřízena nejdéle však do 30 ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Výměna nebo vrácení biovína:
Požadavek na výměnu, nebo na vrácení biovína, z důvodu kvality, je možný při splnění následujících bodů:

 • Biovíno je v původní lahvi
 • Láhev je uzavřena původní zátkou
 • V lahvi jsou minimálně 2/3 originálního obsahu

Lhůty pro uplatnění reklamace

Základní podmínkou reklamace je, aby byla uplatněna v zákonem stanovené záruční době:

 • biovíno do 30 dnů ode dne převzetí zboží, (na vína se vztahuje zákonná záruční lhůta 1 měsíc, jak odpovídá vinařskému zákonu 321/2004 Sb.)
 • ostatní zboží do 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není vyznačena záruka delší.

Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může znamenat znemožnění odstranění vady a jeho další znehodnocení a proto může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném skladování a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Vyřídí-li se reklamace Kupujícího opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je Kupující povinen po skončení opravy je převzít.

Vyřídí-li se reklamace Kupujícího výměnou vadného zboží za nové, běží na nové zboží nová záruční lhůta ode dne převzetí

         Závěrečná ustanovení

Reklamační formulář ke stažení zde »

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2017.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.