Ekologické zemědělství

- Informace, cíle, zásady produkce biopotravin...

Přirozený koloběh v příroděCo je ekologické zemědělství?
Jde o způsob hospodaření, které dbá na životní prostředí a které svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi organizmy a člověkem. Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které zároveň staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od roku 1994 je ekologické zemědělství součástí zemědělské politiky Evropské unie.
V České republice se ekologické hospodaření rozvíjí od roku 1990 (tehdy v ČR hospodařily pouze tři farmy dle zásad ekologického zemědělství), do konce roku 2004 došlo k výraznému nárůstu ekofarem na 836 podniků. Celý systém se opírá o nařízení Rady EU 2092/1991 a o zákon 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.


Cíle ekologického zemědělství
Cílem ekologického zemědělství je produkovat kvalitní biopotraviny, chránit životní prostředí, přírodu a její zdroje a spoluvytvářet harmonickou kulturní krajinu. Ale kromě toho i pečovat o pestrost života, vytvářet slušné životní podmínky pro člověka a chovaná zvířata, a tím udržet zemědělství jako tradiční obor lidské činnosti.
Principy ekologického zemědělství dbají na:

- udržení a zlepšení dlouhodobé úrodnosti půdy a její ekologické funkce,
- využívání všech odpadů ze zemědělské produkce pro výrobu organických hnojiv (je třeba vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání),
- činnost v co nejvíce uzavřeném systému, využívání místních zdrojů, minimalizace ztrát,
- produkci potravin o vysoké nutriční hodnotě bez cizorodých látek, krásných na pohled, se skvělou chutí a vhodných pro skladování a další zpracování,
- odmítnutí syntetických minerálních hnojiv a pesticidů (minimalizace používání neobnovitelných zdrojů energie),
- vytvoření takových podmínek pro chov hospodářských zvířat, které odpovídají jejich potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci),
- to, aby umožnily zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce (ekologický způsob hospodaření vyžaduje hluboký zájem a zodpovědnost),
- udržení osídlení venkova a zachování tradičního rázu kulturní zemědělské krajiny.


zdroj: KEZ o.p.s.

Základní pojmy

Chráněný symbol certifikované biopotravinyBiopotravina je potravina vyrobená za podmínek uvedených v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními předpisy, na nichž bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny a naleznete ji na seznamu schválených biopotravin. Dohled nad kvalitou bioproduktů a oprávněním používat označení BIO má obecně prospěšná společnost KEZ kontrola ekologického zemědělství, (dále i společnosti Biokont CZ a ABCERT CZ).
Tedy biopotraviny jsou potraviny vyrobené z tzv. bioproduktů. Bioprodukty jsou pak suroviny rostlinného nebo živočišného původu, které se získávají v ekologickém zemědělství. Pro spotřebitele je dobré vědět, že každý takový výrobek (ovoce, zelenina, mléko, vejce, maso apod.) musí mít tzv. osvědčení o původu bioproduktu. Biopotravinu poznáme velmi jednoduše - pravé a certifikované bio výrobky jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem "Produkt ekologického zemědělství".

Biovíno je víno z vinných hroznů vypěstovaných, zpracovaných a expedovaných podle zák. č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, který je doplněn vyhláškou Ministerstva zemědělství č.53/2001 Sb. Kontrolou dodržování uvedených předpisů provádí komisaři kontrolních organizací kontroly ekologického zemědělství KEZ-CZ, Biokont CZ a ABCERT CZ a na základě kladného výsledku ve vinici, při zpracování a expedici může být výrobek označován ochrannou známkou pro bioprodukty - tzv. zelenou zebrou. Uvedené je pouze nadstavbou ke kontrolám OHS a ČZPI pro výrobu vína.

Zvířata chovaná podle zásad ekologického zemědělství žijí v přirozených podmínkách, ve snaze zachovat jejich životní prostředí v nezměněné podoběVýroba má charakter hlavně menších farem, zpracovávají se menší množství různorodých výrobků. Produkty se zpracovávají sezónně, odpadá tedy chemické ošetření před skladováním, zpracováním a  expedicí. Jelikož se při výrobě a zpracování nepoužívají syntetické přídavky a stabilizátory, je technologie mnohem náročnější a tím stoupá i riziko ztrát. I na kontrolu biopotravin je kladen větší nárok např. jako ochrana spotřebitele i výrobce před nepravými biopotravinami. Zvýšení nákladů často způsobuje i komplikovanější organizace odbytu a prodeje.
Základní principy ekologického zemědělství jsou velmi zajímavé a přitom jednoduché - je například zakázáno používat umělá hnojiva, pesticidy, herbicidy, fundicidy. Pokud se jedná o živočišné zdroje, zvířata na ekofarmách musí mít přístup do volných výběhů, farmáři mají za povinnost zajistit jejich ochranu před nepříznivým počasím. Používání antibiotik i růstových přípravků je přísně zakázáno, stejně tak se nesmí krmit masokostní moučkou (zdroj nemoci šílených krav). Výsledkem ekologického hospodaření by mělo být i zlepšení životního prostředí v okolí farmy. Získané suroviny a potraviny z nich vyrobené musí být skladovány tak, aby se nemohly dostat do kontaktu s žádnými zakázanými chemikáliemi, dokonce ani s běžnými potravinami. Nesmějí se také např. uměle přibarvovat, jsou zakázána i aditiva (umělá sladidla, konzervační látky i látky ovlivňující chuť potraviny).
Plnění veškerých podmínek jsou předmětem pravidelné kontroly inspektorů společností pověřených kontrolou ekologického zemědělství, které pracují z pověření Ministerstva zemědělství. Pokud ekofarmy daná pravidla nedodržují, je jim odebráno právo užívat značku BIO.

Takto může vypadat čerstvé ovoce v bio kvalitěMezi spotřebiteli je celkově stále nízké povědomí o ekologickém zemědělství a jeho produkci. Podle výzkumu veřejného mínění je typickým spotřebitelem biopotravin žena ve věku 35 až 45 let s jedním nebo dvěma dětmi. Má střední nebo vysokoškolské vzdělání. Zajímá se o životní prostředí a o zdraví. Velkou část rozpočtu je schopna vydat na jídlo. Na 59 procent zákazníků, kteří kupují biopotraviny, je nakupuje pravidelně jednou až dvakrát týdně, 41 procent jen příležitostně. (Tento výzkum pochází z r. 2005) 

Výše popisovaná značka "BIO" zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Správně označený bioprodukt nese i číslo kontrolní organizace: CZ-KEZ, Biokont CZ nebo ABCERT CZ. Jeden z oceněných bioproduktů - Biouherák z ekofarmy Sasov pana Sklenáře
Značka BIO produkt ekologického zemědělství tedy označuje pouze takové potraviny, které pocházejí z ekologicky hospodařících farem. Aféra z nedávné doby svědčí o tom, že obaly některých výrobku spotřebitele klamou a jsou na nich zavádějící informace. Podle studie byla většina produktu v průzkumu označena termínem natural, nature, přírodní, 100 % přírodní, řada zboží měla slovo přírodní také v názvu, obchodní značce nebo na etiketě, a to přesto, ze používání těchto výrazů je povoleno pouze v přesně stanovených případech. To, že výrobci a prodejci v tuzemsku mají problémy například s neoprávněným používáním značky bio, potvrzují i zástupci obecně prospěšné společnosti Kontrola ekologického zemědělství (KEZ-CZ). Ta, společně se dvěma dalšími kontrolními subjekty ze zákona kontroluje produkty ekologického zemědělství a navrhuje ministerstvu zemědělství zahájeni správního řízení nebo udělení pokuty. Výrobcům i prodejcům potravin, kteří používají slovo bio a nemají potřebné osvědčení, hrozí správní řízení a pokuta. Osvědčení přitom musí mít výrobci, prodejci je vsak musí zkontrolovat.
Ministerstvo zemědělství už v minulosti dalo pokuty nebo zahájilo správní říizení v několika případech, například s výrobci olejů, piva nebo vajec. Výrobce jogurtu, například dostal pokutu ve výši 150 tisíc korun za opakované uvedení jogurtu s názvem ProBio na trh bez potřebného osvědčení.

Tento text byl zpracován z veřejně dostupných informací na jaře 2006